Regulamin

 • Regulamin ten został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego BONUMO dostępnego pod adresami www.bonumo.pl a także na www.bonumo.de. Regulamin ten określa w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora będącego podmiotem zarządzającym i prowadzącym Portal. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji w Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.

  §1
  DEFINICJE

  Portal – to serwis internetowy firmy BONUMO, figurujący pod adresami www.bonumo.pl oraz www.bonumo.de, umożliwiający użytkownikom publikowanie i przeglądanie ofert pracy, jak również oferowanie własnych usług z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz świadczący na rzecz użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

  Administrator – podmiot udostępniający zasoby Portalu oraz świadczone w jego ramach usługi. Jest nim firma BONUMO Jakub Wojtaszek z siedzibą w Krostkowie 41, NIP 764-249-37-75

  Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych BONUMO na zasadach określonych w Regulaminie.
  W Portalu wyróżnia się następujące typy Użytkowników:

   • Opiekunka – zarejestrowana w Portalu osoba fizyczna (tj. pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych) która korzysta z jego usług i zasobów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   • Poszukujący opieki - zarejestrowana w Portalu osoba fizyczna (tj. pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych) która korzysta z jego usług i zasobów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem, którego wprowadza on swoje dane i zarządza nimi. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera typ Konta. Wyróżniamy następujące typy Kont w Portalu:

   Opiekunka – może założyć jedynie Opiekunka. Jedna Opiekunka może posiadać jedno Konto Opiekunki. Konto Opiekunki uprawnia do korzystania z usług i zasobów dostępnych dla tego typy Konta.

   Poszukujący opieki – może założyć jedynie Rodzina. Jedna Rodzina może posiadać jedno Kotno Rodziny. Konto Rodziny uprawnia do korzystania z usług i zasobów dostępnych dla tego typu konta

  Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

  Profil – strona Użytkownika w Portalu zawierająca udostępnione przez niego dane i zdjęcia, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy zgodnie z polityką prywatności Portalu. Opublikowane przez użytkownika dane na Profilu mogą być wykorzystane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz.1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).

  Baza użytkowników - zbiór danych oraz zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Portalu, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w Systemie teleinformatycznym na potrzeby usług świadczonych przez Administratora.

  Newsletter – elektroniczny biuletyn rozsyłany do Użytkowników Portalu, zawierający informacje na temat aktualności w Portalu.

  Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Portalu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

  Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

  §2
  REJESTRACJA

  Rozpoczęcia świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu BONUMO i zaakceptowania Regulaminu.

  Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  §3
  PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

  Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług

  Administrator zastrzega sobie prawo do:

  • Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu.
  • Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.
  • Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
  • Zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
  • Umożliwienia Użytkownikom utworzenia konta w Portalu przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.

  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Portalu BONUMO w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

  Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

  Administrator nie zezwala na wymianę danych kontaktowych za pośrednictwem skrzynki kontaktowej Portalu BONUMO oraz na zamieszczanie numerów telefonów/adresów e-mail ani żadnych innych form kontaktowych na swoich profilach. Użytkownik, który będzie próbował kontaktować się z innymi użytkownikami będzie jednokrotnie ostrzeżony o złamaniu regulaminu, jeśli się nie dostosuję do Regulaminu, jego konto zostanie skasowane.

  §4
  PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

  Rejestrując się w portalu BONUMO Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych i automatycznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Administrator zarządza danymi osobowymi.

  Administrator przetwarza daneosobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celach statystycznych.

  Wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej po uprzednim otrzymaniu dodatkowego zapytania od Administratora, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych Użytkownika w szerszym zakresie, w szczególności w celach marketingowych.

  Użytkownik udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystania swojego wizerunku na potrzeby związane z działalnością Portalu. Ponadto, Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego danychosobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, poprzez przesłanie w czasie wyznaczonym przez Administratora kserokopii dokumentów potwierdzających prawdziwość tych danych.

  Użytkownik może zamieszczać w Portalu informacje, dotyczące osób trzecich, w tym ich dane osobowe, tylko za wyraźną zgodą tych osób. Administrator zastrzega sobie możliwość uzależnienia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika od legalności umieszczonych i przetwarzanych przez Użytkownika danych. Na żądanie Administratora Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanej zgody osoby lub osób trzecich do posługiwania się ich danymi przez Użytkownika i przetwarzanie tych danych przez Administratora.

  W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą, bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:

  • Wezwania Użytkownika  do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji,
  • Natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

  W przypadku nie udostępnienia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Administratora, Administrator ma prawo:

  • Odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem,
  • Usunąć konto Użytkownika z Bazy Profili,
  • Przekazać konto osobie trzeciej, która dostarczy stosowne dokumenty,
  • Podjąć inne działania wynikające z przepisów prawa.

  Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, jak również dysponuje możliwością ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z Bazy Profili.

  Żądanie Użytkownika usunięcia jego danych z Bazy Profili jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Portalu.

  Dane podane w profilu Użytkownika będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Portal, jednakże w ograniczony sposób.

  §5
  KORZYSTANIE Z PORTALU

  Utworzenie konta w Portalu jest bezpłatne.

  §6
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkowników ponoszą sami Użytkownicy zamieszczający te materiały. Zawarte w nich poglądy i opinie nie są poglądami i opiniami twórców Portalu, którzy zastrzegają sobie prawo do redagowania lub usuwania treści zabronionych przez prawo i/lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź odpowiedzialność cywilną względem Administratora innych Użytkowników lub osób trzecich.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom i osobom trzecim przez innych Użytkowników, którzy na łamach Portalu bezprawnie zamieścili ich zdjęcia lub osobisty wizerunek. W przypadku zaobserwowania bezprawnego użytkowania własnego wizerunku przez osoby trzecie lub innych Użytkowników na łamach Portalu, Użytkownik bezzwłocznie powinien o tym fakcie powiadomić Administratora.

  Administrator zastrzega, iż korzystanie z udostępnianych przez niego usług innych firm odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości w dostarczaniu usług Portalu oraz ich następstwa będące skutkiem awarii sprzętu, działania siły wyższej lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działalności Portalu w związku z dokonywaniem zmian i modernizacji systemu. O ich wprowadzeniu i czasie trwania Administrator poinformuje Użytkowników drogą e-mailową lub na stronie Portalu.

  §7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

  W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o nich Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

  Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

  Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.Agroturystyczne gospodarstwo z Krostkowa zaprasza na wypoczynek w urokliwej Dolinie noteci